Boodschap van Aartsengel Michael 17/2/23

— See English message below 🙂 —

Aartsengel Michael is hier.

Altijd zorg ik voor de Gewonden van het Hart, de Gewonden van de Ziel en de Gewonden van het Lijf.

Ik ‘heers’ niet meer alleen, zoals vroeger soms het geval was. Ik ‘heers’ met talloze Nieuwetijdse Engelwezens aan mijn zijde over de Ascensie processen van de Mensheid.

Elke keer dat we elkaar treffen gaan er deurtjes verder open. Een nieuwe realiteit openbaart zich. Engelen hebben soms wat tijd nodig om zich goed kenbaar te maken.

Elke keer dat wij elkaar treffen komen we in een ‘kwinkslag’ met elkaar. Mijn Zwaard wordt geregen en ik ‘slice’ koorden en ongein van jou af die daar niet behoren.

Jij geeft mij daar toestemming voor.

Elke keer dat jij mij wenst aan jouw zijde, verschijn ik en telkens als jij vergeet te wensen zal ik alsnog daar zijn. Engelen als de Aartsengelen zijn omnipresent, wij zijn Alomtegenwoordig, als grootse Boodschappers van het Kosmisch Bewustzijn, soms ook God genoemd.

Wij zijn delers van Licht & Liefde en Boodschappers die Hemel en Aarderijken vullen met hetzelfde: Licht & Liefde.

Elke keer dat een Aartsengel aan je zijde verschijnt is dit een teken van groot (on)geluk. We zijn daar ter Bescherming, Guidance en ter Viering, Celebratie.

We zijn altijd daar.

Onze wil is opgelegd, dat wil zeggen, we kunnen niet anders dan de Goddelijke Roep te volgen. Komen we te vroeg in actie, zou dat tot verstoringen leiden in het Goddelijke Plan. Komen we te laat in actie, idem dito.

We komen in actie exact op het juiste moment: Goddelijke Timing wordt dit wel genoemd.

Een Aartsengel heeft geen vleugels als een vogel, haar vleugels staan anders aan haar lichaam vast en één van de krachten van onze vleugels is een hele, hele, hele grote omhelzing die we hiermee kunnen schenken.

Laten we elkaar weer wat vaker omhelzen.

Het kan.

Het mag.

Het is gratis en voor niets.

Weet dat in iedere omhelzing die een mens beweegt – met een dier, een kind, andere volwassenen – een omhelzing is die niet slechts twee individuen omvat, maar eveneens een talrijke schare aan Engelwezens!

Engelen zijn dol op bewuste omarmingen en vasthoudingen.

Laten we bij elke omhelzing en omarming eens kijken of de Engelen nog ’n tikje dichterbij mogen komen.

Hoe doen we dat?

Door samen te ademen en zachtjes te hummen of zingen.

Engelen houden van deze vibraties achter in de keel. Hierdoor ontstaan zachte, trillende golven in het Veld, waarop wij onszelf makkelijker ‘in kunnen vlechten’ met de energielichamen van een Mens.

Nodig ons uit. Knuffel zo veel als je kunt, hum er zachtjes bij. Wieg wellicht een beetje.

En kijk wat er mag ontstaan.

Welk groots gevoel komt er bij je omhoog?

Het zou zo maar eens LIEFDE kunnen zijn 😊

De Engelen zijn altijd, maar dan ook altijd daar voor je. Vind ons in de wereld en liefde om je heen.

Weet dat we nooit verdwijnen. Dit is niet toegestaan.

Hulp is altijd voorradig.

Amen.

Aartsengel Michael trekt zijn goudpaarse Zwaard van Licht en zendt je een grootse pulsering toe in jouw hart.

Amen.


Message from Archangel Michael 17/2/2023

Archangel Michael is here.

I always take care of the Wounded of the Heart, the Wounded of the Soul and the Wounded of the  Body.

I no longer ‘rule’ alone, as was sometimes the case in the past. I ‘rule’ with countless New Age Angel beings by my side over the Ascension processes of Humanity.

Every time we meet, doors open further.  A new reality reveals itself. Angels sometimes need some time to make themselves known.

Every time we meet, we come together in a ‘quip’. My Sword is strung and I ‘slice’ cords and unkindness from you that do not belong there.

You give me permission to do so.

Every time you wish me by your side, I appear and every time you forget to wish I will still be there. Angels like the Archangels are everywhere, we are Omnipresent, as great Messengers of Cosmic Consciousness, sometimes called God.

We are sharers of Light & Love and Messengers who fill Heaven and Earthly realms with the same thing: Light & Love.

Every time an Archangel appears at your side, this is a sign of great (un)happiness.  We are there for Protection, Guidance and for Celebration, Cheer.

We are always there.

Our will is imposed, that  is, we have no choice but to follow the Divine Call. If we take action too early, it would lead to disruptions in the Divine Plan. If we act too late, ditto.

We take action at exactly the right time: Divine Timing this is called.

An Archangel has no wings like a bird, her wings are differently attached to her body and one of the qualities of our wings is a very, very, very large embrace that we can gift with them.

Let’s hug each other more often.

It’s possible.

It’s allowed.

It’s free and for nothing.

Know that in every embrace that moves a human being  – with an animal, a child, other adults –  there is an embrace that includes not only two individuals, but also a  numerous crowd of Angels!

Angels love conscious embraces and holds.

With every hug and embrace, let’s see if the Angels can get a little closer.

How do we do that?

By breathing together and humming or singing softly.

Angels love these vibrations in the back of the throat. This creates soft, vibrating waves in the Field, on which we can more easily ‘weave’ ourselves with the energy bodies of a Human Being.

Invite us. Cuddle as much as you can, hum gently. Cradle perhaps a little.

And see what may arise.

What great feeling comes to mind?

It could just be LOVE 😊

The Angels are always, truly always there for you. Find us in the world and love around you.

Know that we never disappear. This is not allowed.

Help is always available.

Amen.

Archangel Michael draws his golden purple Sword of Light and sends you a grand pulsation into your heart.

Amen.

————————–

Blessings & Namasté,

Esther Anand Devi